Portfel inwestycyjny – współczynnik korelacji stóp zwrotu

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Portfel inwestycyjny – współczynnik korelacji stóp zwrotu

Zanim jednak przejdziemy do teorii budowy portfela, musimy wspomnieć o jednym z ważniejszych pojęć statystycznych jakim jest korelacja, wykorzystywanych na rynkach finansowych do badania różnego rodzaju zależności. Możemy często spotkać się ze stwierdzeniami analityków giełdowych, że giełdy europejskie czy dalekowschodnie są mocno skorelowane z giełdą amerykańską (USA) albo, że słaby dolar wpływa na wzrost cen surowców. Jest to niezmiernie ważne, gdyż w większości przypadków spadek na rynkach amerykańskich powoduje spadki w Europie. Korelacja to nic innego jak wzajemne powiązanie (zależność) liniowe zmiennych losowych.

Przy budowie portfela będziemy badali korelację stóp zwrotu. Miarą korelacji jest współczynnik korelacji stóp zwrotu. Jest to iloraz kowariancji stóp zwrotu i iloczynu odchyleń standardowych stóp zwrotu:

p12 = Cov12 / σ1 σ2

gdzie:

Cov12 – kowariancja stóp zwrotu akcji pierwszej i drugiej spółki

Dla inwestora najważniejsze są wnioski wynikające z interpretacji tego wskaźnika. Współczynnik ten mieści się w przedziale -1, + 1.

  1. Wartość bezwzględna bliska jedności oznacza silną liniową korelację stóp zwrotu. Natomiast wartość współczynnika bliska 0, oznacza brak liniowej korelacji stóp zwrotu.

  2. Wartość współczynnika bliska +1 oznacza, że wzrostowi stopy zwrotu jednej spółki, towarzyszy wzrost stopy zwrotu drugiej spółki lub, że spadkowi stopy zwrotu jednej spółki, towarzyszy spadek stopy zwrotu drugiej spółki.

  3. Wartość współczynnika bliska -1 oznacza, że wzrostowi stopy zwrotu jednej spółki, towarzyszy spadek stopy zwrotu drugiej spółki lub, że spadkowi stopy zwrotu jednej spółki, towarzyszy wzrost stopy zwrotu drugiej spółki.