Portfel inwestycyjny

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Portfel inwestycyjny

Budowa portfela inwestycyjnego ma na celu uzyskanie stosunkowo wysokiej stopy zwrotu przy niskim ryzyku. Powinien więc być dla inwestora podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych w akcje.Klasyczną teorię portfela wielu spółek przedstawił Harry Markowitz w 1952 r.  Budowa portfela, którą będziemy rozpatrywali oparta jest na akcjach zawartych w przedziale (0, 1), tzn., że nie rozpatrujemy sprzedaży krótkiej, a suma udziałów akcji równa jest jedności (1). Budowę portfela możemy rozpocząć gdy został określony dla każdej spółki:

  1. Dochód mierzony oczekiwaną stopą zwrotu.

  2. Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym stopy zwrotu.

  3. Współczynnik korelacji stóp zwrotu każdej pary spółek.

    Więcej na temat dochodu i ryzyka możesz dowiedzieć się na stronach dochód oraz ryzyko

Na tej podstawie możemy określić oczekiwaną stopę zwrotu akcji portfela na podstawie wzoru:

rp = w1 E(r1) + w2 E(r2)……….wn E(rn)

gdzie:

rp – oczekiwana stopa zwrotu akcji portfela;

w1 – udział pierwszej spółki;

E(r1) – oczekiwana stopa zwrotu akcji pierwszej spółki;

wn – udział n-tej spółki;

E(rn) – oczekiwana stopa zwrotu akcji n-tej spółki.

Jak widzimy, oczekiwana stopa zwrotu portfela zależy nie tylko od oczekiwanej stopy zwrotu poszczególnych spółek, ale także od ilościowego udziału tych spółek w portfelu.

Natomiast ryzyko mierzone odchyleniem standardowym stopy zwrotu zależy nie tylko od ryzyka poszczególnych spółek, ale także od współczynnika korelacji stóp zwrotu poszczególnych składników. Ryzyko to jest tym mniejsze im więcej składników portfela będzie miało ujemnych korelacji stóp zwrotu.Oznacza to konieczność dywersyfikacji portfela, czyli doboru odpowiednio z korelowanych spółek. Więcej na temat dywersyfikacji można dowiedzieć się na stronie dywersyfikacja.

portfel wielu spółek

Rys. Portfel wielu spółek

Rysunek przedstawia figurę, która jest zbiorem wszystkich możliwych portfeli jakie można zbudować ze spółek zaznaczonych na wykresie (A,B,C,D,E,F). Jak widzimy, kierując się zasadą uzyskania najwyższego dochodu i jak najniższego ryzyka powinniśmy wybrać portfele leżące na krzywej pomiędzy punktami X i F zwanej granicą efektywną. Będą to tz.portfele efektywne. Wszystkie inne portfele leżące wewnątrz są gorsze (mają niższą stopę zwrotu, albo wyższe ryzyko). Dotychczas zostały przedstawione teoretyczne podstawy jakimi powinien kierować się racjonalny inwestor. Natomiast na pytanie, jak będą się kształtowały stopy zwrotu na rynku akcji, gdy większość inwestorów będzie stosowała zasady wynikające z budowy portfela próbują odpowiedzieć modele rynku kapitałowego. Więcej na ich temat na stronie CAPM.

Zobacz także interesujące frazy:

  • portfel inwestycyjny zadania,
  • portfel inwestycyjny wykłady,
  • wirtualny portfel inwestycyjny,
  • jak zbudować portfel inwestycyjny,
  • portfel inwestycyjny online